ALM EQUITY I KORTHET

Affärsidé

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framför allt plan- och bostadsprojekt.

Mål

Målet är att i varje fastighetsprojekt – genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform – maximera det totala försäljningsvärdet för det enskilda projektet och därigenom uppnå en hög riskjusterad avkastning och värdetillväxt i ALM Equity.

Vision

ALM Equitys vision är att skapa god lönsamhet i våra fastighetsprojekt och att vara ledande inom konceptualisering.

Verksamhet

ALM Equity AB är ett publikt bolag listat på NASDAQ OMX First North. Nuvarande verksamhet startade 2006 och har huvudkontor i Stockholm. Bolagets geografiska marknader är Stockholm, Uppsala, Mälardalen och attraktiva semesterorter i Sverige.

Projektkategorier

Bolaget har tre tydliga projektkategorier:

 • Bostadsprojekt – Detaljplanelagda fastigheter som medger byggnation av bostäder.
 • Planprojekt – Icke detaljplanelagda fastigheter (råmark), alternativt detaljplanelagda fastigheter där ändrad användning genom detaljplan identifierats generera högre fastighetsvärde.
 • Projektfastigheter – Förvaltningsfastigheter med löpande verksamhet.

Våra kunder

Bostadsköpare, fastighetsbolag, byggbolag, kommuner och kommersiella lokalsökare.

Affärsmodell i korthet

Varje fastighetsprojekt är självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint venture-form där ALM Equity har projektledningsansvaret och övriga inblandade är finansiärer och/eller fastighetsägare. Alla projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt. Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett fåtal egna medarbetare samt en partnerorganisation bestående av externa kompetenser, vars tjänster köps in efter behov.

Finansieringsmodell i korthet

 • Alla projekt ska vara fullfinansierade.
 • Inga säkerheter/lån får ställas mellan projektbolagen.
 • Ett obelånat moderbolag.
 • Projekten finansieras med fördel som joint venture.
 • Marginalen i varje projekt ska vara hög.
 • Likvida medel placeras primärt i bank med kort bindningstid.

Investeringsstrategi

 • Tydligt fokus på långsiktig tillväxt.
 • Skapa en projektportfölj med tyngdpunkt på Stockholms län, Mälardalen, Uppsala – regioner med stark tillväxt – samt specifika semesterorter.
 • Skapa en balanserad projektportfölj som vänder sig till en diversifierad mix av tänkta kunder.
 • Öka byggrättsportföljen på kort och lång sikt, genom förvärv av färdiga byggrätter samt genom att driva egna planprojekt.

Våra samarbetspartners

Privata fastighetsägare, investerare, fastighetsbolag, mäklare, förvaltningsbolag, byggbolag, kommuner, markägare, marinor, arkitekter, inredare och hotellbolag.

Vår projektportfölj

ALM Equitys projektportfölj omfattar fem geografi ska områden: Stockholms län, Uppsala, Mälardalen, Mellansverige väst och Ostkusten syd.