ALM EQUITY I KORTHET

Affärsidé

ALM Equity AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag. Bolaget förvärvar, strukturerar, utvecklar och säljer framförallt bostadsprojekt.

Mål

Målet är att i varje fastighetsprojekt – genom utveckling, konceptualisering och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform – maximera det totala försäljningsvärdet för det enskilda projektet och därigenom uppnå en hög riskjusterad avkastning och värdetillväxt i ALM Equity.

Vision

ALM Equitys vision är att skapa god lönsamhet i respektive fastighetsprojekt och att vara ledande inom konceptualisering.

Verksamhet

ALM Equity AB är ett publikt bolag listat på NASDAQ First North. Nuvarande verksamhet startade 2006. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Bolagets geografiska marknad är främst Stockholm och kommunikationsnära regioner med stark tillväxt.

Projektkategorier

ALM Equity bedriver utveckling inom två olika projektkategorier:

 • Bostadsprojekt
 • Kommersiella projekt

Våra kunder

Bostadsköpare, kommersiella investerare och hyresgäster.

Affärsmodell i korthet

 • Varje fastighetsprojekt är självständigt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering.
 • Projekten bedrivs med ALM Equity som huvudansvarig för projektledning.
 • Alla projekt anpassas efter sina egna förutsättningar och styrs på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Bolaget har en mindre kärnorganisation och en bred extern partnerorganisation.

Finansieringsmodell i korthet

 • Alla projekt skall vara fullfinansierade från förvärv till färdigställande.
 • Inga säkerheter/lån får ställas mellan projektbolagen.
 • Projekten finansieras med fördel med delägarskap.
 • Marginalen i varje projekt ska vara hög.
 • Likvida medel placeras primärt i bank med kort bindningstid.

Investeringsstrategi

 • Tydligt fokus på långsiktig tillväxt och större projekt om minst 5 000 kvm.
 • Skapa en projektportfölj med tyngdpunkt på Stockholms län och kommunikationsnära lägen.
 • Skapa en balanserad projektportfölj som vänder sig till en diversifierad mix av kunder.
 • Öka byggrättsportföljen på kort och lång sikt, genom förvärv av färdiga byggrätter och genom att driva egna detaljplaner.

Våra samarbetspartners

Privata fastighetsägare, investerare, banker, fastighetsbolag, mäklare, förvaltningsbolag, byggbolag, kommuner, markägare, marinor, arkitekter, inredare och hotelloperatörer.

Vår projektportfölj

ALM Equitys projektportfölj omfattar huvudsakligen tre geografiska områden: Stockholms län, Uppsala och Mälardalen.