BOLAGET

ALM Equity arbetar med fastighetsutveckling genom att analysera tänkbara förvärv, strukturera, finansiera, leda och sälja olika typer av projekt: bostadsprojekt, planprojekt och projektfastigheter. Målet är att i varje fastighetsprojekt – genom konceptualisering, utveckling och optimering av fastighetens användning och upplåtelseform – maximera dess värde på marknaden.

För att lyckas med detta ligger bolagets fokus på analys, konceptualisering och riskhantering. Varje projekt anpassas efter sina specifika förutsättningar och är helt självständigt och separerat från övriga projekt inom ALM Equity-koncernen genom egen bolagsstruktur och finansiering. Projekten bedrivs huvudsakligen i joint ventureform där ALM Equity har projektledningsansvaret.

Bolagets organisatoriska uppbyggnad kännetecknas av ett anpassat antal egna medarbetare om cirka 40 personer tillsammans med en stor partnerorganisation bestående av utvalda externa kompetenser och samarbetspartners, vars tjänster köps in efter behov. Goda och flexibla samarbeten gör att projekten kan utformas efter sina unika förutsättningar med mervärde och kundnytta i fokus. Flexibilitet och möjligheten att verkligen kunna ge varje projekt dess bästa förutsättningar har resulterat i att ALM Equity, till skillnad från många andra bostadsutvecklingsbolag, inte har egen byggverksamhet, anställda mäklare, arkitekter och designers. Inför varje projektstart väljs respektive partner ut baserat på analys av boendeformer, kundgrupp, etc. I takt med att ALM Equity vuxit har banden med företagen i partnerorganisationen successivt stärkts och bolaget har goda relationer med de ledande bankerna, de stora byggföretagen, välkända arkitekter, jurister och mäklare. Vi drar nytta av erfarenheter från tidigare projekt, men jobbar inte som många av de större bostadsutvecklarna med systemhusbyggnation, inrutade koncept och designlinjer som upprepas.

Investeringsstrategi

Bolagets investeringar eftersträvar långsiktig tillväxt genom att skapa en balanserad projektportfölj med fokus på Stockholms län, Mälardalen, Uppsala, regioner med stark tillväxt och specifika semesterorter. Innehållet i portföljen ska vara diversifierat och främst vända sig till normalinkomsttagare i respektive område, men även till ett något högre segment. Ökning av portföljen på kort och lång sikt ska ske genom nya förvärv av färdiga byggrätter och genom att driva egna planprojekt. Bolaget ska främst investera i projekt i storleksordningen 5.000–20.000 kvm.

Förvaltningsstrategi

ALM Equitys huvudsakliga verksamhet är fastighetsutveckling. I projekt, där eventuell utveckling inte kan påbörjas direkt skall strategin vara att optimera förvaltningen på kort- och medellång sikt. Fokus ska ligga på att förvalta fastigheterna på ett kostnads- och energieffektivt sätt tills de är färdigutvecklade. En mer långsiktig förvaltning utvecklas via det helägda bolaget Svenska Nyttobostäder som är ett förvaltningsbolag vars affärsidé är att äga och hyra ut bostäder till företag, myndigheter och andra förvaltningar som har ett behov av boenden för personal och besökare. Hyresavtalen kan flexibelt utformas efter hyresgästens önskemål om service och utrustning. Bostäder för uthyrning förvärvas framförallt tillsammans med investerare som finansierar med preferenskapital.

Fastighetsutvecklingens faser

Framgångsrik projektutveckling förutsätter kompetens i allt från att hantera mark- och fastighetsförvärv, planprocesser, försäljning, produktion och kundhantering. ALM Equity har erfarenhet av att behärska denna helhet på ett värdeskapande sätt, inte minst genom nära kontakt med vår partnerorganisation och våra slutkunder. Beroende på projekttyp går projekten igenom olika faser.

Analys

Vid förvärvstillfället görs en tydlig affärsmässig analys av projektens förutsättningar och det aktuella marknadsläget som i sin tur ligger till grund för att utveckla rätt mervärde och koncept. Genom att noggrant analysera och strukturera projekten i anpassade bolagsstrukturer uppnås transparens och finansieringsbarhet i varje enskilt projekt samtidigt som rätt partners tas in.

Konceptualisering

ALM Equitys projekt karaktäriseras av stark konceptualisering. Grundidén är att producera bostäder och kommersiella projekt med adderade mervärden anpassade till målgrupp och marknad. Viktiga områden är arkitektur, planlösningar, design och utförande. Stor vikt läggs vid att identifiera befintliga och nya målgrupper för att anpassa bostäder och produkter till dem. Det kan handla om att blanda innehåll, verksamheter och boendeformer eller att erbjuda mervärden i form av båtplatser, delningsekonomi, IT-system för kommunikation, service etc. Andra vägar kan vara en stringent designlinje väl anpassad till vald målgrupp, i stället för en mängd olika tillval, eller att tillföra byggnaden service så som gym eller bilpool som kan uppskattas av de boende. Ambitionen att skapa ett socialt, levande och anpassat boende är en röd tråd i våra projekt.

Riskhantering

Lönsam tillväxt med lågt risktagande är den grundläggande affärsfilosofin i ALM Equity. Konkret innebär detta att risken begränsas i flera led – såväl finansiellt som operationellt. I detta arbete är bolaget inte främmande för samarbeten som kan säkra lönsam expansion. Genom att diversifiera investeringarna i projektportföljerna begränsas riskerna och långsiktig tillväxt skapas. ALM Equity har en tydlig strategi för riskhantering inom varje segment och en egen modell för att värdera varje specifikt projekts risknivå baserat på vilket skede respektive projekt befinner sig i.