AKTIEN

ALM Equity AB (publ) handlas på NASDAQ First North Growth Market från och med 2012-06-08.

Kortnamn Stamaktier: ALM
Kortnamn Preferensaktier: ALM PREF